Za lakše pronalaženje organskih proizvoda je najbolje pratiti znak (logo) koji mora uvijek biti jasno istaknuti na upakovanim organskim proizvodima, bez obzira na porijeklo proizvoda (domaći ili uvozni). Prema Reg. EC 889/2007 i crnogorskom zakonu o organskoj proizvodnji, izrazi „organski“, „ekološki“ i „biološki“ mogu se koristiti isključivo za označa­vanje i reklamiranje proizvoda koji su proizvedeni u skladu sa pravilima propisanim tim zakonom ili po pravilima nekog međunarodnog zakona koji je komplementaran sa njim

Oznaku organski proizvod može da nosi samo živi ili neprerađeni proizvod koji je u potpunosti (svi njegovi sastojci) proizveden u skladu sa standardima organske proizvodnje. Kod prerađenih proizvoda neophodno je da najmanje 95% težine proizvoda bude iz organske proizvodnje da bi se mogao označiti kao organski.

Prilikom označavanja organskih proizvoda mora se navesti naziv i kod kontrolnog tijela koje je vršilo kontrolu i certifikaciju, kao i broj izdatog certifikata.

Na etiketi organskog proizvoda, kao i kod bilo kojeg drugog proizvoda treba da stoji naziv proizvoda i proizvođača, sadržaj/sastav, rok upotrebe i dr. Dodatno, organski proizvod sadrži i oznaku da je to proizvod organske poljoprivrede i logo. Oznaku, logo i naziv organski, mogu da nose samo proizvodi koji su proizvedeni, prerađeni, skladišteni i transportovani u skladu sa zakonom koji definiše oblast organske proizvodnje i po kojem je obavezna kontrola proizvodnje „od njive do trpeze“.

ZAKON O ORGANSKOJ PROIZVODNJI

Znak organske proizvodnje

Član 25 

(1) Znak organske proizvodnje (u daljem tekstu: logo) koristi se pri označavanju, reklamiranju i prezentaciji proizvoda koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim zakonom.                                           

(2) Logo se ne smije upotrebljavati za proizvode u prelaznom periodu i hranu iz člana 24 stav 6 tač. 2 i 3 ovoga zakona.                                                    

(3) Sadržaj, veličinu i oblik loga iz stava 1 ovoga člana propisuje Ministarstvo.

Obaveze u označavanju

Član 26  

Kada se koriste izrazi iz člana 24 stav 1 ovoga zakona:

1) pri označavanju proizvoda se mora navesti naziv i kod kontrolnog autoriteta ili kontrolnog tijela čijoj kontroli podliježe subjekat kod kojeg je obavljena završna faza proizvodnje ili pripreme i broj sertifikata,  

2) na ambalaži upakovane hrane mora biti istaknut logo.

Posebni zahtjevi za označavanje Član 27          

Način označavanja organske hrane za životinje, proizvoda biljnog porijekla iz prelaznog perioda, sjemena i sadnog materijala propisuje Ministarstvo.

Pripremio: Dipl. ing. polj. Nikola Anđić