Preporučuje se proizvođačima i držaocima bilja vinove loze obavezno hemijsko tretiranje, (naročito ukoliko nije obavljeno junsko tretiranje) u skladu sa Naredbom o hitnim fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja zlatne žutice vinove loze („Sl. list CG“, br. 18/18).
Držaoci bilja dužni su da izvrše hemijska tretiranja vektora u vinogradima i rasadnicima vinove loze, radi suzbijanja larvi vektora i to:
– prvo tretiranje do polovine juna;

– drugo tretiranje do kraja juna (dvije nedjelje nakon prvog tretiranja).
Ako se u julu na žutim ljepljivim pločama ili kečeranjem utvrdi prisustvo imaga vektora, vrši se dodatno tretiranje, u zavisnosti od rokova berbe (karence).Hemijsko tretiranje vrši se preparatima na bazi buprofezima, deltametrina i indoksakarba.
U okviru Posebnog nadzora cikade vinove loze Scaphoideus titanus i Candidatus Phytoplasma vitis, u periodu od 05. – 07.07. 2020. godine, entomolog dr Sanja Radonjić, izvršila je prvi pregled i zamjenu žutih ljepljivih ploča u svim lokalitetima (Zeta, Crmnica, Podgorica, Rijeka Crnojevića, Danilovgrad i Nudo), u kojima se prati prisustvo i dinamika populacije cikade vinove loze Scaphoideus titanus (Slika 1).
Pregledom žutih ljepljivih ploča u entomološkoj laboratoriji na Biotehničkom fakultetu, utvrđeno je prisustvo imaga na području Podgorice, Zete i Crmnice – lokaliteti Lješkopolje, Mataguži i Godinje (prva uhvaćena imaga u ovoj sezoni) (Slika 2). Iako je brojnost populacije u ovom trenutku relativno niska (naročito u lokalitetima Mataguži i Godinje u kojima je tokom ovog pregleda nađen po jedan imago) populacija se razvija u kontinuitetu pa se preporučuje (imajući u vidu da su ovo lokaliteti/područja u kojima se vrsta javlja već duži niz godina i da imaga imaju sposobnost aktivnog leta i širenja u prostoru) hemijsko tretitiranje. U vezi sa ovom preporukom i tretiranjem posebno treba voditi računa o karenci odabranog preparata.

Izvor: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove