Fotografija je objektivan dokument za identifikaciju grla. Fotografija treba da bude napravljena tako da se na njoj vide sve karakteristične osobine (dobre i loše), pol i kategorija grla koje se slika. Na fotografiji treba da se vide svi postojeći tragovi i tjelesne oznake na glavi, nogama i drugim dijelovima tijela, ali bez ljudi i objekata koji mogu deformisati izgled grla. Pri fotografisanju je vrlo važna tehnika i stav fotografisane životinje. Jedinka koja se fotografiše treba da stoji u prirodnom stavu, to znači da se ravnomjerno oslanja na sve četiri noge i da joj je glava u normalnom položaju, malo uzdignuta i okrenuta prema foto-objektivu. Blagi iskorak je potreban da omogući da se vide sve noge, vime, a kod priplodnjaka i dijelovi polnih organa. Fotografisanje se prvo vrši sa lijeve strane, udaljenost treba da bude od 3-5 m, visina na kojoj se drži fotografski aparat je 1,2-1,5 m. Pozadina treba da je što jednostavnija i da je u kontrastu boji životinje. Najbolje je fotografisati na otvorenom, na livadi ili pašnjaku. Ukoliko se fotografisanje vrši u štali potrebno je obezbijediti što bolju svjetlost, i da sjenka osobe koja fotografiše ne pada na same životinje. Potrebno je uraditi najmanje četiri fotografije, po jednu sa lijeve i desne strane i po jednu sprijeda i otpozadi.

Fotografija je veoma bitna prilikom oglašavanja kako bi potencijalni kupac najbolje vidio fizičke osobine životinje.

Kod teladi je bitno da se dobro vidi glava, trup i noge. Kod priplodnjaka je bitno da se vidi razvijenost, noge i polni organ. Kod mliječnih životinja u prvom planu treba da bude vime i raspored sisa, glava, trup, noge, kao i stav nogu.

Takođe, kod koza i ovaca je bitno da se vidi vime i raspored sisa, stav nogu i glava. Kod priplodnjaka je bitno da se vidi glava sa rogovima, noge i polni organ.

Kod konja je jako bitno da se vidi glava, leđa,stavovi nogu, položaj repa i biljezi.

Pripremila: Anđela Bojić