Posljednji pregled klopki za kontrolu brojnosti muve masline na području Bara i Ulcinja urađen je 23. jula 2020. godine, a pregled plodova je završen u Laboratoriji za entomologiju Biotehničkog fakulteta 24. jula 2020. godine.
U odnosu na prethodni pregled brojnost muva u McPhail klopkama je niža ali je na žutim pločama povećana brojnost. Najveća brojnost je kao i u prethodnom pregledu, na oba tipa klopki, zabilježena u lokalitetu Valdanos.
Iako je prije nedelju dana preporučen hitan tretman situacija sa infestacijom pokazuje da je tretman izostao ili je urađen u prethodna dva dana pa još nema efekta.
U prethodnom pregledu infestacija je iznosila od 0 % do 3,3 % na području Bara, a na području Valdanos I, u infestaciji su polovina bila jaja, a polovina larve koje su se tek ispilile.
Međutim poslednji pregled plodova pokazuje zabrinjavajuću situaciju jer je infestacija drastično uvećana.  Imajući u vidu ovakvu situaciju proizvođačima se preporučuje da, ako žele da sačuvaju ionako loš rod masline, i to posebno na području Valdanosa MORAJU ODMAH obaviti hemijski tretman. Za tretiranje koristiti preparate na bazi fosmeta (preparat Imidan 50 WG) ili dimetoata (Perfektion ili Cromogor) tretiranjem cijele krošnje.
U nastavku je dat pregled infestacije plodova po lokalitetima:
•  Na području Bara utvrđen je sljedeći procenat aktivne infestacije:
Bar I 0 %; Bar II 16,66 % i Bar III 6,6 %. 
Sve su larve I (prvog) stupnja koje su se tek ispilile i počele praviti hodnik u plodu.
• Na području Valdanosa:
Valdanos I 93,3 %; Valdanos II 87,5 % i Valdanos III 50 %. 
I na ovom području sve su larve I (prvog) stupnja.

Izvor: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove