Godišnji ciklus vinove loze ima sledeća obilježja: početak aktiviranja rezervnih materija, suzenje, početak obrazovanja lastara, cvjetanje, šarak, puna zrelost grožđa, otpadanje lišća.

Period proljeća odlikuje razviće i rastenje novih lastara sa svim organima: lišćem, cvastima, zapercima, pupoljcima….kao i intenziviranje funkcije korjenovog sistema. Period traje od 40-50 dana i u toku njega najvažnije mjere u vinogradu su zelena rezidba, đubrenje, uništavanje korova i zaštita od bolesti i štetočina. Pod uticajem proljećnih kiša zemljište u vinogradu se sabija i stvara pokorica koju treba razbijati plitkom obradom – freziranjem na dubini 5-10cm. Pored toga prije početka poželjno je dodati azotna đubriva koja se na taj način inkorporiraju u zemljište. Takođe, ovom aktivnošću uništavamo korov. Treba napomenuti da je upotreba herbicida za suzbijanje korova dozvoljena u vinogradima starijim od 2 godine. Koliko puta treba frezirati zemljište u vinogradu zavisi od meteoroloških uslova, tipa zemljišta, ali obično ne manje od 3, jer osim što eliminišemo korov obradom zemljišta čuvamo vlagu zemljištu. Prihranu loze azotom (KAN, UREA) treba ponoviti i jednom nakon cvjetanja loze.
Kao veoma korisnim za rast i razvoj mladara, cvasti i bobica preporučila bih upotrebu foljarnih đubriva sa mikro i makro elementima. Primjenjuju se prije cvjetanja i 2-3 puta nakon cvjetanja a do pojave šarka na bobicama u cilju bolje oplodnje i zametanja kao i boljeg porasta bobica.
Kada govorimo o zelenoj rezidbi vinove loze, kao prva mjera je otklanjanje suvišnih okaca koji po položaju ne odgovaraju. Obično se nalaze na stablu i sa donje strane kordunice (ka zemlji).

Druga mjera zelene rezidbe a koja se radi kao prva u predstojećim danima je prorjeđivanje (plijevljenje, lačenje) krenulih lastara. Ova mjera se počinje primjenjivati kada lastari dostignu porast od 15-ak cm i vrši se u više navrata. Nakon nje se vrše i druge važne operacije kao što su pinciranje, zakidanje zaperaka, uklanjanje suvišnih cvasti i grozdova, defolijacija lišća. Naravno ne treba zaboraviti i vezivanje zelenih lastara u skladu sa dinamikom porasta ili njihovo provlačenje kroz žice; prvo, kada dostignu visinu 25-30cm obavezno prije cvjetanja.

Piše: mr. Ljiljana Pajović
Savjetnik za voćarstvo i vinogradarstvo
MPRR- Odjeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji