Često se u proljećnom periodu na vinovoj lozi, posebno na najmlađem vršnom lišću, zapažaju pojedinačna mjehurasta ispupčenja lisnog tkiva. Na naličju ovakvih listova, u okviru nastalih ispupčenja, primjećuje se bijela vunasta navlaka. Ovakvi simptomi ukazuju na prisustvo eriofidne grinje Eriophyes vitis, koja prouzrokuje tzv. erinozu.Grinja ima više generacija godišnje, a prezimljavaju odrasle jedinke skrivene u pupoljcima ili pod korom. Aktivira se u proljeće, sa porastom temperature iznad 15ºC, kada se razilazi po listovima gdje počinje sa ishranom. Hrani se sišući biljne sokove, uzrokujući različite deformacije na lišću i lastarima, po kojima i uočavamo njeno prisustvo. Obično napada najmlađe vršno lišće. Mjehurasta ispupčenja na gornjoj strani lista nastaju kao posljedica uboda grinje, dok se na naličju lista, sa donje strane tih ispupčenja nalaze grinje prekrivene vunastom prevlakom bijele boje.Obično ne prave značajnije štete, međutim njihovo veće prisustvo i jači, dugogodišnji napad može dovesti do sušenja lišća, što se negativno odražava na fotosintezu i razvoj grozdova.Kada se primijete mjehurasta ispupčenja na listovima potrebno je primijeniti neki preparat akaricidnog dejstva, kao što je Vertimec, Abastate ili Envidor. Dovoljno je oprskati najmlađe vršno lišće, usmjerenim mlazom. Tretman se može ponoviti nakon 7-10 dana u slučaju jačeg napada.U zasadima u kojima se ova grinja redovno javlja u jačoj brojnosti, njeno suzbijanje sprovodi se počev od zimskog prskanja mineralnim uljem (Galmin, Belol, Bijelo ulje), koje će uništiti njene prezimljavajuće oblike.

Piše: Dr Dragana Radunović, Samostalna savjetnica za zaštitu bilja- Odjeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja