Iskusni vinogradari znaju da je ovo period kada treba obaviti hemijsku zaštitu vinograda u cilju sprečavanja pojave plamenjače, jedne od ekonomski najznačajnijih bolesti vinove loze.

 U većini zasada, vinova loza nalazi se u fazi razvoja listova i intenzivnog porasta lastara koji su u proseku dužine 15-20 cm, a počelo je i diferenciranje grozdova. Ovo je istovremeno i kritičan period za pojavu plamenjače, upravo zbog optimalnih temperatura (20-23ºC) i promjenljivog vremena, sa čestim kratkotrajnim kišama i smenom kiše i sunca, što stvara idealne uslove za pojavu i širenje ove bolesti.
Imajući u vidu štete koje je plamenjača prouzrokovala u prethodnoj vegetaciji, gdje je u mnogim vinogradima potpuno uništila lisnu masu i cvasti i desetkovala prinos, neophodno je ovih dana obaviti hemijski tretman koji će spriječiti ranu pojavu simptoma.

Posebno je važno, upravo u ovom prvom dijelu vegetacije, spriječiti pojavu simptoma, jer njihova rana pojava utiče na brz razvoj bolesti i tokom cvjetanja i formiranja grozdova, što može značajno oštetiti nadzemnu masu biljke i dovesti do smanjenja ili potpunog izostanka prinosa. U uslovima povoljnim za širenje bolesti potrebno je obaviti bar 2-3 kvalitetna hemijska tretmana do cvjetanja.

Фотографија корисника Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Širok je izbor sredstava za zaštitu bilja koji se mogu primijeniti, od preventivnih do sistemičnih. Preventivni preparati, kao što su Antracol, Folpet, Mankozeb, Dithane i dr., pružaju zaštitu u periodu od 7-10 dana, pod uslovom da nema kiše koja spira preparat. Sistemična sredstva, kao što su Acrobat, Mical, Cabrio Top, Ridomil, Quadris, Pergado, Folio gold i dr., pružaju bolju zaštitu od preventivnih jer ulaze u biljno tkivo i štite ga u periodu od 10-15 dana. Međutim, ovdje treba naglasiti da u uslovima čestih kiša, sa čestom smjenom kiše i sunca u fazi intenzivnog porasta lišća i lastara, kada imamo stalno novi nezaštićeni prirast, hemijski tretmani moraju biti i češći od preporučenih. Ne treba odlagati hemijski tretman u iščekivanju kiše, već iskoristiti sunčani period između padavina i čim se lišće prosuši obaviti tretiranje!

Istovremeno sa suzbijanjem plamenjače, u ovom periodu treba obaviti i hemijsku zaštitu u cilju sprečavanja pojave pepelnice, posebno u vinogradima u kojima se ova bolest redovno javlja, gotovo svake godine. U našim uslovima pepelnica može čak biti značajnija od plamenjače i naneti veće štete, ukoliko se ne spriječi pojava simptoma u prvom dijelu vegetacije. Često se u praksi dešava da ne primijetimo simptome pepelnice na listovima i ne primijenimo hemijski tretman, a onda, u povoljnim uslovima za razvoj bolesti iznenada dođe do naglog širenja pepelnice na grozdovima što se negativno odražava na prinos.

Фотографија корисника Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

U cilju suzbijanja pepelnice može se primijeniti neki od preparata na bazi sumpora, kao što su Kumulus, Thiovit Jet, Microthiol disperss i sl. Sumporni preparati pokazali su dobro djelovanje i efikasnost u sprečavanju razvoja pepelnice, ali je važno znati da se oni primjenjuju u temperaturnom intervalu od 18-28ºC. Osim sumpora, može se primijeniti neki od sistemičnih fungicida, kao što su Topas, Falcon, Vivando, Collis i dr. Ova sredstva primjenjuju se istovremeno sa sredstvima za suzbijanje plamenjače.
Na kraju, naravno, treba istaći važnost kvaliteta, odnosno, tehnike aplikacije preparata, koji mora biti nanet ravnomjerno na biljne djelove i pokriti i naličje listova, u vidu tankog filma koji će spriječiti infekciju. Takođe, obavezno je korišćenje zaštitne opreme pri tretiranju, a nakon završenog tretmana pravilno odlaganje ambalažnog otpada od pesticida u odgovarajuće obilježene kante.

Фотографија корисника Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Piše : Dr Dragana Radunović, doktor biotehničkih nauka, samostalna savjetnica za zaštitu bilja