U okviru Programa fitosanitarnih mjera za 2020. godinu („Sl. list CG“, br. 9/20), predviđen je Monitoring Bactrocera oleae (muva masline), koji obuhvata praćenje dinamike populacije muve masline postavljanjem klopki i uzorkovanjem plodova u proizvodnim zasadima maslina radi davanja preporuke proizvođačima o mjerama suzbijanja. Klopke za kontrolu brojnosti muve masline na području Bara i Ulcinja postavljene 25.06.2020. godine. Klopke su postavljene na tri lokaliteta u Baru (Mrkojevići, Stari Bar i Bjeliši) i tri u Ulcinju (Valdanos).Na svim lokalitetima postavljene su žute ljepljive ploče i Mc Phail klopke sa hranidbenim atraktantom. Istovremeno, sa svakog lokaliteta, uzorkovani su plodovi radi pregleda u Laboratoriji za entomologiju Biotehničkg fakulteta. Pregled plodova, koji je urađen u laboratoriji istog dana, pokazao je da u uzorkovanim plodovima nije zabilježena infestacija muvom masline. Naredni pregled planiran je za nedelju dana nakon postavljanja klopki.

Izvor: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove