Nikola Anđić je rođen  1995. godine u Beranama. Osnovnu školu je završio u Donjoj Rženici, potom upisuje Gimnaziju „Panto Mališić“ u Beranama. Nakon završetka gimnazije, odlučuje da  školovanje nastavi u oblasti poljoprivrede i  studijske 2013/2014 godine upisje studije na Biotehničkom fakultetu u Podgorici pri Univerzitetu Crne Gore, na odsjeku „Biljna proizvodnja“ u trajanju od tri godine. Studijske 2016/2017 upisuje  Specijalističke studije na istom fakultetu na smjeru „Zaštita bilja“ u trajanju od jedne godine, na kojem i uspješno diplomira. No pored uobičajenih studentskih obaveza on sa grupom kolega u junu 2016-e godine osniva  NVO IAAS Montenegro (International Association of Students in Agricultural and Related Sciences), organizaciju koja okuplja studente poljoprivrede i srodnih nauka, gdje  ima poziciju nacionalnog kordinatora za finansije. U okviru ove organizacije je aktivno učestvovao u promovisanju značaja poljoprivrede i zaštite životne sredine kroz veliki broj radionica i manifestacija. Pored radnih obaveza je ipak našao vremena da se odazove pozivu naše redakcije i priušti svima nama zanimljiv, edukativan i konstruktivan intervju.

1. Šta predstavljaju sredstva za zatitu biljaka?

To su aktivne materije i preparati koji se koriste isključivo u poljoprivredi za zaštitu biljaka ili biljnih proizvoda od štetnih organizama, utiču na regulisanje rasta i razvoja same biljke, uništavaju neželjene biljke u zasadu/usjevu ili uništavaju djelove biljaka.

2. Možete li našim čitaocima objasniti šta su to pesticidi ?

Pesticidi predstavljaju jedinjenja hemijskog ili biološkog porijekla koja se primjenjuju oko 90% u poljoprivredi ali i u šumarstvu, veterinarstvu, prehrambenoj industriji i komunalnoj higijeni za suzbijanje fitopatogenih organizama, insekata, grinja, nematoda, puževa, glodara, ptica, korovskih biljaka i drugih bioloških agenasa.

3. Mozete li našim čitaocima objasniti šta je to aktivna supstaca?

Aktivne supstance su supstance ili mikroorganizmi, uključujući viruse, koje imaju opšte ili posebno dejstvo: protiv štetnih organizama ili na biljke, biljne djelove ili biljne proizvode. Svako sredstvo za zaštitu bilja u sebi sadrži jednu ili više aktivnih materija sa posebnim sistemom djelovanja i određenom zastupljenošću dok sve ostalo u pakovanju predstavlja nosač aktivne materije.

4. Koje su preventivne mjere kojima se može spriječiti pojava bolesti i štetočina u zasadima/usjevima i kada ih treba preduzimati?

Kako bi se u velikoj mjeri smanjila pojava bolesti i štetnih organizama primjenjuju se sledeće mjere: pravilni plodored, izbalansirano đubrenje i navodnjavanje gajenih kultura, izbor zdravog, sertifikovanog sjemenskog i sadnog materijala, kao i sorti i hibrida koji su otporniji na određene bolesti, pravilna i pravovremena priprema zemljišta za sjetvu ili sadnju, pravilna sjetva/sadnja poštujući međuredni i razmak unutar redova, upotreba čistih mašina za obradu zemljišta, redovno praćenje pojave štetnih insekata, postavljanjem feromonskih klopki, preaćenje prouzrokovača bolesti i pojave  korova, korištenje pethodno sterilisanih makaza za rezidbu, uništavanje orezanih djelova ili drugih biljnih ostataka van zasada/usjeva. Preventivno tretiranje treba obaviti onda kada su uslovi povoljni za pojavu određene bolesti  i kada je praćenjem prisustva pojave određene štetočine utvrđeno prisustvo veće u odnosu na prag štetnosti. Prag štetnosti predstavlja stepen napada štetnog organizma koji za posledicu ima veću štetu na biljkama od vrijednosti preuzete mjere zaštite.

5. Koji su glavni faktori za pravilnu i pravovremenu upotrebu sredstava za zaštitu bilja?

Uspješna zaštita bilja, određena je sa tri glavna faktora, a to su: izbor sredstva za zaštitu bilja, izbor optimalnog vremena primjene u odnosu na fazu razvoja biljaka i razvojne faze štetnih organizama i korišćenje najboljih tehnika primjene. Sredstva za zaštitu se koriste samo za one namjene koje su navedene na upustvu za primjenu, tako da poljoprivredni proizvođač mora biti siguran o kome se štetnom organizmu radi. Sredstva za zaštitu bilja se najčešće primjenjuju amortizerima, nošenim ili vučenim uređejima, kod kojih se manje ili veće kapi rastvora sredstva za zaštitu bilja pomoću vazdušne struje deponuju na ciljnu površinu djelova biljaka.

6. Koje su prednosti pravilne upotrebe pesticida?

Savremena biljna proizvodnja kojom se žele postići veliki prinosi kao i visok kvalitet datih proizvoda postala je nezamisliva bez upotrebe sredstava za zaštitu bilja. Naučnici smatraju da bi bez njihove primjene prinosi bili za 60 % manji. Njihovom pravilnom i pravovremenom primjenom može se postići sigurna zaštita usjeva/zasada od štetnih organizama, visok prinos, dobar kvalitet (dobre fizičke i hemijske karakteristike proizvoda) ali i ušteda u radnoj snazi pri obradi zemljišta i kulture kao i zaštitu proizvoda tokom skladištenja.

7. Nepravilna upotreba pesticida moze dovesti do posledica, mozete li nam reci koje su to posledice

Sredstva za zaštitu bilja djeluju tako što sprečavaju, suzbijaju i uništavaju organizme koji negativno djeluju na gajene biljke. Ali veliki broj njih imaju svojstvo rezistentnosti tj. imaju sposobnost višegodišnjeg zadržavanja u zemljištu i životnoj sredini. Kod samih biljaka njihova primjena u količini koja je veća od preporučene kao i u slučaju kada se primjenjuju van preporučenog perioda tj faze razvoja biljke može doći do fizičkih oštećenja kao i do hemijskih promjena u samim biljkama. Primjenom preparata sa istim sistemom djelovanja može doći do razvoja otpornosti štetnih organizama na datu grupu preparata. Prisustvo ostataka pesticida u masnom tkivu kod životinja može dovesti do povećane smrtnosti, smanjenja imunitetne sposobnosti, smanjenja oplodne sposobnosti i drugo. Prisustvo ostataka pesticida u masnom tkivu, organima i krvi kod čovjeka može uticati na smanjenje imuniteta prema bolestima, pojavu  alergija, bolesti bubrega, kao i na razvoj novorođenčadi majki koje su bile izložene djelovanju pesticida, izlučivanjem majčinog mlijeka a manjim dijelom je izloženo cijelo stanovništvo preko hrane  i pića koja sadrže ostatke pesticida

8. Svjedoci smo da veliki broj proizvođača tokom tretiranja zasada/usjeva ne nosi zaštitnu opremu, mozete li nam reci kakve su posledice i zasto je oprema neophodna

Za pravilnu primjenu pesticida neophodna je ispravna oprema za primjenu kao i zaštitna oprema same osobe kako ne bi došlo do posledica. Prije  upotrebe potrebno je provjeriti ispravnost opreme za primjenu i održavati je u ispravnom stanju. Prilikom primjene obavezno je korištenje zaštitne opreme (kapa, naočare, maska, rukavice, odijelo, čizme). Ukoliko se tretiranje vrši bez zaštitne opreme može doći do pojave simptoma trovanja, djelovanjem preko disajnih organa – udisanjem, preko koze ukoliko dođe do direktnog kontakta kao i preko organa za varenje kada se ostaci pesticida nalaze na hrani ili piću tokom tretiranja, shodno tome tokom tretiranja zasada/usjeva zabranjeno je pušiti, piti i jesti. Nakon tretiranja obavezno oprati lice i ruke toplom vodom i sapunom i oprati svu opremu odvojeno od druge odjeće.

9. Kakve su posledice pesticida na pčele i dati neki savjet za pčelare koji nas prate?

Medonosna pčela je najvažniji i najrasprostranjeniji prenosilac polena gajenih biljaka. Pesticidi mogu imati negativno dejstvo na pčele. Radi zaštite pčela prilikom upotrebe pesticida treba poštovati pravila dobre prakse za upotrebu pesticida. Korisnik treba prije tretiranja bilja i biljnih proizvoda najmanje 48 sati prije, a naročito u vrijeme cvjetanja poljoprivrednih kultura, pesticidom opasnim za pčele obavijesti javnost, a naročito pčelare o:                                                                                                           datumu i predviđenom satu tretiranja, trgovačkom nazivu pesticida, opasnosti pesticida, nazivu ili korisniku pesticida. U vrijeme cvjetanja poljoprivrednih kultura ne primjenjuju se sistemični pesticidi opasni za pčele. Kontaktni pesticidi opasni za pčele u vrijeme cvjetanja poljoprivrednih kultura primjenjuju se samo u noćnim satima i to počev od dva sata nakon zalaska sunca do dva sata prije izlaska sunca. Preporuka je da tretiranje zasada/usjeva treba obaviti kada je oblačan dan (kada pčele ne lete).

10. Mozete li nasim čitaocima objasniti sta je to karenca?

 Karenca kod sredstava za zaštitu bilja predstavlja period koji mora da prođe od poslednje primjene do berbe ili žetve. Izražava se u danima i  predstavlja period u kojem se primijenjeno sredstvo potpuno razgradi ili razgradi ispod maksimalno dozvoljene količine ostataka pesticida. Maksimalno dozvoljena količina ostataka pesticida predstavlja količinu hemijskih sredstava ili njihovih razgrađenih proizvoda prisutne u hrani i piću, koje unijete svakodnevno ne mogu dovesti do negativnog djelovanja na ljudski organizam. Izražava se u mg na kg svježe hrane. Dok radana karenca prestavlja period od primjene sredstava za zaštitu bilja na tretiranoj površini do ponovnog ulaska u tretirani zasad/usjev bez zaštitne opreme.

11. Mozete li našim čitaocima objasniti sta su to rezidue pesticida?

Rezidue sredstava za zaštitu bilja  predstavljaju ostatke aktivnih materija na/u bilju ili biljnim proizvodima, hrani, hrani za životinje, a koje su posledica primjene sredstava za zaštitu bilja, uključujući i one supstance koje mogu nastati kao rezultat njihovog razlaganja.

12. Kako pravilno odlagati ambalazu i kako čuvti preostale pesticide

Praznu ambalažu nakon tretiranja je potrebno isprati tri puta i isprazniti u prskalicu. Prazna ambalaža od preparata se ne smije koristiti ni za kakve druge namjene, zato je treba izbušiti na više mjesta. U svijetu se ambalaža od pesticida posebno odlaže i reciklira, a materijal koji se od njih dobija se koristi isključivo za pravljenje kanalizacionih cijevi. Nadamo se da će i naši poljioprivreedni proizvođači u skorije vrijeme u saradnji sa prodavcima ovih sredstava imati mogućnost da ambalažu posebno odlažu. Neutrošene preparate treba čuvati u originalnoj ambalaži, na suvim i tamnim mjestima u zaključanim skladištima van domašaja djece, životinja i ljudi koji nisu upoznati sa njihovom namjenom. Prostor za čuvanje sredstava za zaštitu bilja mora biti odvojen od pića i hrane, kako za ljude tako i za životinje.

13. Određeni broj proizvođača smatra da većom dozom/koncentracijom preparata od preporučene mogu dobiti bolje rezultate zaštite, kako to komentrisete

Sredstva za zaštitu bilja na određenu štetočinu ili prouzrokovača bolesti djeluju u tačnoj dozi ili koncentraciji, samim tim veća doza ili koncentracija od preporučene može dovesti do negativnog djelovanja kako na samu biljku, dovesti do fitotoksičnosti – izazivanja oštećenja, usporenog rasta ali i uginuća biljke, tako i na štretnog organizma, pri čemu dolazi do rezistentnosti – otpornosti korova prema herbicidima, mikroorganizama prema fungicidima i štetnih insekata prema insekticidima. Ukoliko je upustvo proizvođaču nejasno obavezno se treba posavjetovati sa stručnjakom iz oblasti zaštite bilja.

14. U kakvim se vremenskim uslovima primjene sredstava za zaštitu bilja postižu najbolji rezultati?

 Pravilna primjena sredstava za zaštitu bilja uveliko zavisi od vremenskih uslova. Nije preporučljivo tretiranje u najtoplijem dijelu dana, posebno ako su temperature iznad 250 C kao i pri temperaturama nižim 50 C. Primjena sredstava za zaštitu bilja  za vrijeme vjetrovitog vremena se ne preporučuje kako bi izbjeglo zanošenje na druge poljoprivredne površine i okolinu, što može dovesti do negativnih posledica, do pojave takozvanog ”drifta“. Povećana vlažnost kod primjene zemljišnih insekticida ima pozitivno djelovanje dok kod veće vlažnosti vazduha, a posebno pojava kiše negativno djeluju na dejstvo ostalih preparata. Tako da su idealni uslovi za primjenu suvo i toplo vrijeme, bez pojave vjetra, ako u usjevu/zasadu ima cvjetova poželjno je oblačno vrijeme kako bi se izbjegao negativan uticaj na pčele.

15. Možete li nam reći nešto više o legitimacijama profesionalnog korisnika sredstava za zaštitu bilja?

Shodno da sam specijalističke studije zavrsio na smjeru Zaštita bilja, gdje se najvećim dijelom izučavaju štetočine i drugi prouzrokovači bolesti na gajenim biljkama, kao i način njihovog suzbijanja,  2017-e godine, kao osoba sa završenim poljoprivrednim fakultetom u oblasti Biljne proizvodnje, u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, podnio sam zahtjev za izdavanje sertifikata i legitimacije za profesionalnog korisnika sredstava za zaštitu bilja, koje sam dobio nakon prvog ciklusa obuka koje su sprovedene u više opština u Crnoj Gori. Obuke o upotrebi pesticida sprovode Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, u saradnji sa Ministarstvom turizma i održivog razvoja, Institutom za javno zdravlje i Savjetodavnom službom u biljnoj proizvodnji. Obuka je dio aktivnosti kojom se želi uspostaviti sistem EU o prometu i upotrebi pesticida, prema kome će sredstva za zaštitu bilja moći da kupuju samo lica koja posjeduju legitimaciju i koja su  prošla datu obuku, čime se želi postići smanjen negativni efekat po životnu sredinu ali i pravilno korištenje datih sredstava.

16. Da li smatrate da će sprovedene obuke uticati na smanjenje pretjerane i neplanirane upotrebe pesticida, koji su ne samo kod nas vec i globalna problematika?

U protekle tri godine obuku o upotrebi pesticida prošao je veliki broj poljoprivrednih proizvođača, ali taj broj je i dalje nedovoljan da bi mogli sa sigurnošću reći da do negativnih posledica nepravilnog korištenja pesticida neće doći. Kroz ovaj vid obuke proizvođači se upoznaju sa prije svega oznakama i terminima koji se nalaze na upustvima koja idu uz pakovanje sredstva za zaštitu bilja, određivanje pravilne količine sredstva koje je neophodno za zaštitu određene gajene biljke, o upotrebi zaštitne opreme kao i o pravilnom i bezbjednom čuvanju preparata ali i odlaganju ambalaže. Shodno tome stupanjem na snagu zakonske odredbe kojom se sredstva za zaštitu bilja mogu prodavati samo licima koja posjeduju legitimaciju i vođenjem njihove evidencije može se u znatnoj mjeri uticati na smanjenje negativnih posledica upotrebe pesticida.

17. Da li biste ovom prilikom poslali neku poruku nasim čitaocima ?

Želio bih prije svega da se zahvalim Vama što ste mi dali priliku da na ovaj način porazgovaramo više o ovoj temi koja je za poljoprivredne proizvođače iz oblasti biljne proizvodnje veoma značajna. Takođe želim da iskažem svoje zadovoljstvo što crnogorski poljoprivredni proizvođači imaju na usluzi servis kakav je sajt seljak.me i da se zahvalim svima Vama koji stojite iza svega ovog i da Vam poželim puno sreće u daljem radu.

U ovoj teškoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo vidimo koliki je značaj i onog najmanjeg poljoprivrednog proizvođača, koji ovih dana čini velike napore kako bi održao svoju proizvodnju, tako da se nadam da ćemo svi mi koji imamo određeno znanje i oni koji imaju neprocjenjivo iskustvo iz oblasti poljoprivredne proizvodnje učiniti sve kako bi poljoprivrednu proizvodnji u Crnoj Gori digli na veći nivo. Svim proizvođečima želim uspješnu i rodnu godinu!

Pripremila: Anđela Bojić